E-mail: info@blackseafishery.com

Проект № BG14MFOP001-1.020-0052

„Черноморски риболов Бургас“ АД е бенефициент с одобрен проект № BG14MFOP001-1.020-0052 по процедура BG14MFOP001-1.020 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“ от ”Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020 съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

Основната цел на проекта е компенсация на собственици на риболовни кораби и рибари, които временно са преустановили риболовни дейности, за справяне с последиците от пандемията COVID-19, с което да се осигури възможност за компенсиране на икономическите загуби и да се подпомогнат собствениците на риболовни кораби и рибарите от преустановяване на риболовни дейности за да се избегнат ситуации на фалит, запазване на работните места в сектор Рибарство.

Очакваният резултат от изпълнението на дейностите, предвидени в проектното предложение е компенсиране на икономическите загуби и подпомогане на собствениците на риболовни кораби и рибарите.

Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 6 488.78 лeвa, от който 4 753.68 лв. европейско и 1 735.10 лв. национално съфинансиране.

Проект № BG14MFOP001-1.020-0050

„Черноморски риболов Бургас“ АД е бенефициент с одобрен проект № BG14MFOP001-1.020-0050 по процедура BG14MFOP001-1.020 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“ от ”Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020 съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

Основната цел на проекта е компенсация на собственици на риболовни кораби и рибари, които временно са преустановили риболовни дейности, за справяне с последиците от пандемията COVID-19, с което да се осигури възможност за компенсиране на икономическите загуби и да се подпомогнат собствениците на риболовни кораби и рибарите от преустановяване на риболовни дейности за да се избегнат ситуации на фалит, запазване на работните места в сектор Рибарство.

Очакваният резултат от изпълнението на дейностите, предвидени в проектното предложение е компенсиране на икономическите загуби и подпомогане на собствениците на риболовни кораби и рибарите.

Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 66 541.30 лeвa, от който 48 748.16 лв. европейско и 17 793.14 лв. национално съфинансиране.

Проект № BG14MFOP001-1.020-0049

„Черноморски риболов Бургас“ АД е бенефициент с одобрен проект № BG14MFOP001-1.020-0049 по процедура BG14MFOP001-1.020 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“ от ”Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020 съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

Основната цел на проекта е компенсация на собственици на риболовни кораби и рибари, които временно са преустановили риболовни дейности, за справяне с последиците от пандемията COVID-19, с което да се осигури възможност за компенсиране на икономическите загуби и да се подпомогнат собствениците на риболовни кораби и рибарите от преустановяване на риболовни дейности за да се избегнат ситуации на фалит, запазване на работните места в сектор Рибарство.

Очакваният резултат от изпълнението на дейностите, предвидени в проектното предложение е компенсиране на икономическите загуби и подпомогане на собствениците на риболовни кораби и рибарите.

Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 63 563.82 лeвa, от който 46 566.85 лв. европейско и 16 996.97 лв. национално съфинансиране.

Проект № BG14MFOP001-1.020-0051

„Черноморски риболов Бургас“ АД е бенефициент с одобрен проект № BG14MFOP001-1.020-0051 по процедура BG14MFOP001-1.020 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“ от ”Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020 съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

Основната цел на проекта е компенсация на собственици на риболовни кораби и рибари, които временно са преустановили риболовни дейности, за справяне с последиците от пандемията COVID-19, с което да се осигури възможност за компенсиране на икономическите загуби и да се подпомогнат собствениците на риболовни кораби и рибарите от преустановяване на риболовни дейности за да се избегнат ситуации на фалит, запазване на работните места в сектор Рибарство.

Очакваният резултат от изпълнението на дейностите, предвидени в проектното предложение е компенсиране на икономическите загуби и подпомогане на собствениците на риболовни кораби и рибарите.

Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 7 232.47 лeвa, от който 5 298.50 лв. европейско и 1 933.97 лв. национално съфинансиране.